Privacyverklaring

Stichting De Droom, statutair gevestigd Schutsboom 17, 5751 JA
Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
website: www.dedroomdeurne.nl
Adres: Schutsboom 17, 5751 JA Deurne
Telefoonnummer: 0493-311397
Vragen over de gegevensverwerking kunt u stellen aan het bestuur via
info@dedroomdeurne.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting De Droom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van:

 • (potentiële) bewoners
 • wettelijke vertegenwoordigers
 • ouders
 • (externe) bestuursleden
 • leden van de Club van 100
 • medewerkers zorgaanbieder

Van ons ouderinitiatief, verwerken wij:

 • Voorletters
 • Voor- en achternaam
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geboortedatum en- plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zorgindicatie/Zorgomschrijving/Zorgovereenkomst/ PGB beschikking
 • Bankrekeningnummer(s) / bankpassen/machtigingsformulieren voor bankpassen waarin persoonsgegevens zijn vermeld van alle bankpashouders

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting De Droom is niet bekend met de inhoud van zorgplannen van de bewoners

Met welk doel verwerken en bewaren wij persoonsgegevens:

Stichting De Droom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Opmaken zorgovereenkomst
 • Het afhandelen van facturen
 • Het wonen als collectieve woongroep mogelijk te maken
 • Inkoop van de benodigde zorg- en dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten via
  mail, notulen en telefonisch

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:

Stichting De Droom bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld inclusief de bijbehorende

administratie. Wij gebruiken de gegevens zolang als nodig is voor
het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw
gegevens te bewaren. Daarna verwijderen wij uw gegevens.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegeven

 • Personalia: Bewaartermijn tot 5 jaar na het verlaten van het wooninitiatief
 • Adres: Bewaartermijn tot 5 jaar na het verlaten van het wooninitiatie
 • Zorggegevens: Bewaartermijn tot 5 jaar na het verlaten van het wooninitiatief

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting De Droom verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden met schriftelijke toestemming van wettelijke vertegenwoordigers/ouders.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Stichting De Droom gebruikt geen Cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Droom.
Gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel kunnen niet verwijderd worden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dedroomdeurne.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting De Droom wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Stichting De Droom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via info@dedroomdeurne.nl of per post: Schutsboom 17, 5751 JA Deurne.

Wijzigingen:

Deze privacyverklaring kan worden aangepast. De wijzigingen worden via de websitebekend gemaakt.

Alle bestuursleden zijn akkoord gegaan met bovenstaande verklaring zoals vastgelegd in de ALV van 1 oktober 2019.

Spiegel crossmedia communicatie